مقالات

حَیَوان خبر ندارد ز جهان آدمیت…

آنچه انگیزۀ اولیۀ این نوشتار و یا به عبارت صحیح‌تر سلسله نوشتارهای پیشاروی را فراهم ساخت، استیصال در مقابل فقدان متون مناسب در رابطه با تاریخ و مبانی تئوریک حقوق حیوانات و حمایت از آنان به زبان فارسی بود. ماجرا از نوشتن تاریخچۀ کوتاهی در مورد تحولات معاصر حمایت از حقوق حیوانات آغاز شد که در همین شماره نیز آمده است.

بیشتر بخوانید