حَیَوان خبر ندارد ز جهان آدمیت…

آنچه انگیزۀ اولیۀ این نوشتار و یا به عبارت صحیح‌تر سلسله نوشتارهای پیشاروی را فراهم ساخت، استیصال در مقابل فقدان متون مناسب در رابطه با تاریخ و مبانی تئوریک حقوق حیوانات و حمایت از آنان به زبان فارسی بود. ماجرا از نوشتن تاریخچۀ کوتاهی در مورد تحولات معاصر حمایت از حقوق حیوانات آغاز شد که در همین شماره نیز آمده است.

بیشتر بخوانید
جنگ سگ

به “جنگ سگ” و “سرگرمی‌های وحشیانه” در شهر و استان‌مان پایان دهیم

به موازات روندِ رو به گسترشِ توجه به حقوق انسان‌ها در قرون جدید، فرهنگِ ارزش و اهمیت قائل‌شدن برای حقوق حیوانات هم، البته به درجات کمتر، در جهان رشد و …

بیشتر بخوانید